Social Impact Specialist

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., IČO: 27892638, Laurinova 2800/4, Praha, Stodůlky a CEMEX Services Group s.r.o., IČO: 05081793, Laurinova 2800/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation,GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále také „příslušné předpisy“). Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou v Informaci o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání podle GDPR (https://cemex.jobs.cz/wp-content/themes/default/download/gdpr-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.pdf?v=20190306084246).


Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy